Scherm reparatie’s vanaf €35

Wacht niet langer en laat nu je apparaat veilig,
betrouwbaar en snel repareren.

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De consument / klant gaat automatisch akkoord met de volgende voorwaarden bij aanmelding/uitvoeren van een reparatie welke schriftelijk of mondeling is afgesproken:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Schermgebroken.nl
Telefoonnummer: 033-4668495
E-mailadres: info@schermgebroken.nl
KVK: 82370249
BTW nr. : NL862438974B01

Adres vestiging Amersfoort:
Leeghwater 6
3825MR Amersfoort

Adres vestiging Harderwijk:
Luttekepoortstraat 138
3841AX Harderwijk

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Schermgebroken.nl of die van de medewerkers van Schermgebroken.nl of tussenpersonen.

4.2 De aansprakelijkheid van Schermgebroken.nl wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken dan wel anderszins voortvloeiende uit of in verband met de service of het vervullen of nakomen van de verplichtingen van Schermgebroken.nl ingevolge deze overeenkomst en elk toepasselijk deel daarvan, zal gezamenlijk beperkt zijn tot alle bedragen die u aan Schermgebroken.nl hebt betaald.

4.3 In geen geval is Schermgebroken.nl jegens u aansprakelijk ingevolge of in verband met deze overeenkomst wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken (anders dan bedriegelijke of onzorgvuldige voorstellingen) of anderszins voor gederfde zaken, contracten, winsten of verwachte besparingen of voor welke indirecte bedrijfsschade of economische schade dan ook.

4.4 U aanvaardt dat u alleen verantwoordelijk bent voor het maken van reservekopieën van belangrijke gegevens die op de apparatuur zijn opgeslagen voor aanvang van de service en u erkent hierbij dat deze gegevens (samen met ringtones of logo) verloren kunnen gaan tijdens het verlenen van de service.

4.5 U dient schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande binnen 2 werkdagen na het ontstaan daarvan, of na het moment dat u de schade had kunnen onderkennen, schriftelijk en gemotiveerd bij Schermgebroken.nl te melden.

4.6 Elke bepaling van dit artikel dat aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, zal afzonderlijk worden geïnterpreteerd en van toepassing zijn en blijven, ook wanneer om welke reden dan ook een of andere bepaling hiervan ontoepasselijk of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, en blijft van kracht ongeacht de afloop of beëindiging van de overeenkomst.

4.7 Mocht achteraf blijken dat een gebruikt onderdeel niet origineel is, is Schermgebroken.nl niet aansprakelijk voor enkele geleden schade.

Artikel 5 – Algemeen

5.1 U alleen bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw simkaart en/of geheugenkaart tijdens het verlenen van de service.

5.2 U erkent dat Schermgebroken.nl wellicht de fabrieks-/standaardinstellingen van de fabrikant voor uw apparatuur op de beginwaarden moet instellen om de service uit te voeren. In het geval van een mobiele telefoon die is vrijgegeven voor gebruik op alle netwerken, kan dit ertoe leiden dat de mobiele telefoon weer in een vergrendelde status wordt gebracht. U gaat er hierbij mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u uw netwerkleverancier verschuldigd bent om de mobiele telefoon nadien te ontgrendelen of van de kosten die hier anderszins uit voortvloeien.

5.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schermgebroken.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 De bevoegde rechter in het arrondissement waar Schermgebroken.nl is gevestigd of een branche Commissie is, – naar keuze van Schermgebroken.nl – in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij u binnen een maand nadat Schermgebroken.nl zich schriftelijk jegens u op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

5.5 Niettemin blijft Schermgebroken.nl bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

5.6 Elk van de artikelen van deze overeenkomst zal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd en de ongeldigheid van een deel zal geen invloed hebben op de geldigheid van een ander deel.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Schermgebroken.nl geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Het garantietermijn gaat in op de datum van de factuur. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

6.2 Schermgebroken.nl is expliciet in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade aan het glas of LCD scherm binnen of buiten het garantie termijn.

6.3 Na reparatie zal ten alle tijden uw fabrieksgarantie vervallen. Voor eventuele fabrieksgarantie zaken kunt u na reparatie bij schermgebroken.nl terrecht voor een reduceerd bedrag indien reparabel.

  • Ervaring sinds 2010
  • Goede en vriendelijke service
  • Snelle reparatie
  • Beste kwaliteit producten en onderdelen
  • Goede bereikbaarheid